Energikalkyler fastigheter

Drift & ekonomi

Kalkyl

IMEK tillhandahåller kalkyler som redovisar totalkostnaden för vald lösning. Kalkylen används ofta tidigt som underlag för beslut om projektstart och vid val av lösning.

Livscykelkostnad LCC

IMEK gör LCC-analyser som beaktar den totala kostnaden för en lösning under användningsperioden. Den tar därmed inte bara hänsyn till grundinvesteringen utan också till drift- och underhållskostnader. Andra kostnader som kan vara viktiga i sammanhanget är miljöskatter samt avvecklingskostnader men även inkomster såsom subventioner och restvärde kan förändra kostnadsbilden.

Crosshouse

IMEK har utarbetat en simuleringsmodell för att på ett snabbt, enkelt och överskådligt sätt studera konsekvenserna av olika energi- och materialval. Olika val ger olika konsekvenser på investering- och driftskostnaden. Dessa konsekvenser visas på ett pedagogiskt vis i Crosshouse. Utfallet redovisar även hur en balans- och resultaträkning påverkas samt hur fastighetsvärdet kan ökas med rätta val.

Crosshouse ger bra klimat, låga driftskostnader och ökat fastighetsvärde.

Crosshouse kan användas för följande:

  • Se sambandet mellan tekniska val och ekonomisk konsekvens
  • Simulera olika tekniska val
  • Statusbestämning av befintligt hus (energideklaration)
  • Förbättringsåtgärder av befintligt hus
  • Design av nytt hus i projekteringsprocessen
  • Uppföljning av energiförbrukning
  • Leder till kloka val