Green Building Stockholm

Miljö

Green Building

Green Building är ett koncept som tillämpas för att höja effektiviteten i resursanvändningen och skapa ett miljömässigt hållbart byggande. Byggnader som klassas som Green Building har lägre driftskostnader genom att de använder mindre energi. De har bättre inneklimat tack vare en bättre luftkvalitet inomhus. De bidrar även till mindre miljöpåverkan till följd av att CO2-utsläppet är lägre.

Ett hållbart byggande kan uppnås med tvärvetenskapliga samarbeten mellan IMEK som energikonsult tillsammans med byggherrar, arkitekter, konstruktörer, stadsplanerare, miljöexperter och andra specialister. Det sker från start av projekteringen till det praktiska genomförandet av projektet.

Koldioxiutsläpp

Växande oro för negativa effekter på miljön och ökade energipriser betonar vikten av energieffektivitet och alternativa energisystem baserade på förnybar energi.

Sverige tillhör den kalla klimatregionen i Europeiska unionen. Detta innebär att en energibesparing för uppvärmning är av avgörande betydelse för minskningen av utsläpp. Dessutom är god isolering och användning av energi med låga CO2-utsläpp viktiga faktorer.

Ett tydligt exempel visas i diagrammet nedan.
Ett enfamiljshus på 200 m2 med en elpanna avger ca 1 ton CO2 per år till följd av uppvärmning. Dessa utsläpp är likvärdiga med att köra bil i 5 000 km.
Om en oljepanna används istället för el, är situationen mycket värre, ca 5 ton CO2 frigörs då vilket motsvarar 30 000 km i bil. Om förnybar energi används så är utsläppet från huset nära noll. Om geotermisk energi används krävs el till kompressorn i värmepumpen. Resultatet är mycket bättre, 400 kg CO2 per år, eller 2 000 km körning med bilen.

IMEK-metoden

En bra metod att mäta en byggnads miljöpåverkan är att använda ett verktyg som tar hänsyn till alla de miljöpåverkande komponenterna som finns i en byggnad. IMEK arbetar med en metod som har utvecklats av företaget. Verktyget kombinerar de två miljöbedömningsmetoderna BREAM och LEED (se examensarbete). Resultaten redovisas i ett övergripande och tydligt diagram.