Nedan redovisas den andel fastigheter som innehar vardera energiklass inom det deklarerade beståndet:

EU, renoveringstakt, energiklass och IMEK

  • Vet ni vad ni har för energiklass i era fastigheter idag?
  • Hur kan ni energieffektivisera befintligt bestånd?
  • Vill ni säkerställa en bra energistandard framöver?

Genom att genomföra energiutredningar och kalkyler kan IMEK hjälpa ägare av befintliga byggnader utvärdera dagens energianvändning, identifiera möjligheter för kostnad- och energibesparingar, samt säkerställa compliance utefter givna direktiv, både för enskilda fastigheter samt på portföljnivå.

Här nedan följer lite matnyttigt om vad som händer på EU-nivå och hur den svenska fastighetsbranschen generellt ser ut kontra dessa krav.

Nya direktiv gällande energi och utsläpp

Redan 2006 trädde lagen om energideklarationer för byggnader i kraft. Sedan dess har ett flertal bestämmelser baserat på fastigheters energiklasser införts, där EU-parlamentet i år antog ett förslag gällande nästa steg i fastighetsbranschens utveckling.

EU:s gröna giv, EU-taxonomin, 55-procentspaketet, och klimatlagen skapar nya mål för energieffektivisering för befintliga byggnader. Direktiven innebär regleringar och krav för förbättrad energiprestanda och ökad renoveringstakt i befintligt bestånd till 2030, samt ett mer centralt fokus på att minska utsläpp kopplade till energiförbrukning med mål om klimatneutralitet till 2050. Därmed ökar kraven inte bara för nybyggnation, utan även för det befintliga byggnadsbeståndet.

Förslaget i korthet

Alla nya byggnader bör vara:

  • Utrustade med solceller senast 2028*
  • Utsläppsfria från 2028

*Bostadshus som genomgår större renovering har fram till 2032 på sig att installera solcellsteknik

Alla befintliga fastigheter måste minst uppnå energiklass E och sedan D; på en skala från A till G, där G motsvarar de 15 procent av byggnaderna med sämst prestanda i det nationella beståndet. Detta enligt följande tidslinje:

  • Lokaler ska nå energiklass E senast år 2027, och sedan D senast år 2030
  • Bostäder ska nå energiklass E senast år 2030, och sedan D senast år 2033

Dagsläget inom fastighetssektorn

Idag går en tredjedel av Sveriges energianvändning till bostäder och lokaler, varav närmare 60% går åt till uppvärmning. Enligt Energimyndigheten föreligger ett stort renoveringsbehov inom befintliga byggnader där de uppskattar att drygt 80% kräver nyinvesteringar för att förbättra energistandarden.

Idag har 38% av alla energideklarerade fastigheter energiklass F eller lägre. Begränsas detta till enbart flerbostadshus och lokaler är det hela 42%. I bilden till höger redovisas den senaste sammanfattningen av fördelningen för energiklasser i dagens deklarerade fastigheter fördelat på lokaler och flerbostadshus. Här kan ni se att möjligheterna är stora att använda energin effektivare inom fastighetssektorn.

Vidare har detta behov av energieffektivisering även belysts av EU-taxonomins gränsvärden för att klassas som en hållbar investering. Dagens krav för att tillhöra topp 15% gällande energiprestanda är enbart energiklass C eller D beroende på fastighetstyp, vilket motsvarar nybyggnationskrav eller sämre.

Dagens fastighetssektor är därför i ett stort behov av att rustas, inte minst för att möta morgondagens krav.


Ska ni se över era egna innehav? Är det dags att utvärdera besparingspotentialen? Eller vill ni veta vad som krävs för att er fastighet ska klassas som en hållbar investering? Tveka inte att kontakta oss!