Klarar era fastigheter 1.5-gradersmålet?

  • Vi har ett viktigt gemensamt mål att hålla den globala uppvärmningen på under 1.5 grader jämfört med förindustriella nivåer.
  • Hur väl ligger er verksamhet i linje med detta mål?

Detta är något vi på IMEK kan hjälpa er att utvärdera, både för enskilda fastigheter och för hela fastighetsportföljen.

Om världen ska ha en chans att hålla utvecklingen inom 1,5-gradersgränsen måste samtliga utsläpp kulminera senast år 2025 och minska med minst 43 procent till år 2030 jämfört med 2019, enligt FN:s klimatpanel IPCC. I grafiken till höger kan ni själva se den globala koldioxidbudget som världen har kvar innan 1.5- eller 2-gradersmålen blir onåbara. Hur stora är era fastigheters energi- och koldioxidbudgetar?

IMEK hjälper er att få svar.
Kontakta gärna oss för att föra en kreativ dialog gällande utmaningar och möjligheter.

  • När kommer växthusgasutsläppen och energianvändningen i era fastigheter att överstiga målnivåerna?
  • Vilka investeringar krävs för att nå compliance utefter Paris-avtalet?
  • Vad är de framtida ekonomiska konsekvenserna av att bibehålla dagens energi- och utsläppsintensitet?
  • Hur påverkas en fastighetsportföljs riskanalys gällande compliance av framtida försäljningar?

Grafen nedan visar hur en enskild kommersiell fastighet förhåller sig till 1.5-gradersmålet utan ytterligare investeringar. Studien visar att kontorshuset ej är compliant t.o.m. 2050, utan strandas 2047 på grund av dess växthusgasintensitet. Därmed krävs ytterligare investeringar med en tidshorisont på 15 år för att reducera fastighetens växthusgasutsläpp.